Jednání o naší nemocnici pokračuje

 

Správní rada nemocnice se pustila do práce

Na únorovém jednání (14. 2. 2018) zastupitelé města schválili rozšíření správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. na 9 členů. K původním dvěma – Bc. P. Mottl a MUDr. J. Choc (Ing. S. Kras podal k 2. 2. 2018 rezignaci na členství ve správní radě) byli novými členy jmenováni: Ing. A. Staňková, MUDr. F. Musil, MUDr. J. Šedivý, P. Málek, P. Javorský, J. Kolářová a Mgr. J. Švelchová.

Zastupitelstvo města přistoupilo k posílení správní rady z důvodu přetrvávající nespokojenosti s prací vedení Nemocnice Sušice o. p. s. (správní rada v dosavadním složení a ředitel o.p.s.).

Rozšířená správní rada zahájila svou činnost 22. února. Předsedkyní byla zvolena Ing. Andrea Staňková. Prvního jednání se mimo členů správní rady zúčastnili ředitel o. p. s. Ing. V. Sloup, členové dozorčí rady Mgr. Z. Řezníčková a Ing. J. Kutil. Bezprostředně poté byly zahájeny kroky k provedení avizované kontrolní činnosti fungování Nemocnice Sušice o. p. s.

Správní rada na svém jednání schválila konkrétní úkoly. Od ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. si vyžádala: všechny (i později aktualizované) zakladatelské dokumenty, veškeré smlouvy včetně dodatků, písemnou zprávu a dokumentaci o plnění závazků z uzavřených smluv vůči Nemocnici Sušice o.p.s., doklady o hospodaření s majetkem, inventurách, kontrolách, účetní doklady společnosti k ročním závěrkám a výročním zprávám. Informace z dosud získaných materiálů správní rada v současné době zpracovává a vyhodnocuje, první výsledky byly předloženy na druhém jednání 8. března.

Správní rada dále uložila řediteli Nemocnice Sušice o. p. s. neprodleně zajistit nezávislý právní rozbor stávající smlouvy o nájmu movitých věcí mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a společností Nemos Sokolov s. r. o. Od právního rozboru, který by měl být hotový v polovině března, správní rada očekává jasné závěry: posouzení zda uvedená smlouva respektuje záměr pronajímatele při jejím uzavření (zajištění zdravotnické péče v původním rozsahu služeb které byly v sušické nemocnici ke dni uzavření smlouvy poskytovány) a posouzení obsahu smlouvy z hlediska zajištění a zachování hodnoty pronajímaného majetku.

V pátek 9. března, den po druhém jednání správní rady, byly zjištěny další závažné skutečnosti, na které správní rada bezprostředně zareagovala. Došlo k porušení závazků nájemce z uzavřené nájemní smlouvy, spočívajících v jeho povinnosti zachovat původní rozsah poskytování zdravotnických služeb v sušické nemocnici. Nájemce bez písemného souhlasu pronajímatele omezil rozsah poskytovaných zdravotních služeb. Ke dni 28. 2. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým došlo ke zrušení akutní lůžkové péče standardní v oborech chirurgie a rehabilitační a fyzikální medicína a zrušení akutní lůžkové péče intenzivní v oboru chirurgie. Správní rada uložila řediteli o. p. s. okamžitě jednat podle příslušných ustanovení uzavřené nájemní smlouvy a vyzvat provozovatele nemocnice ke zjednání nápravy pod hrozbou sankce ve formě ukončení nájmu. K témuž jednání vyzvala správní rada i Město Sušice, jakožto vlastníka budov, kde se nemocnice nachází.

Na veřejném jednání zastupitelstva města 18. 4. 2018 správní rada seznámí zastupitele a veřejnost s dalšími kroky a se zjištěnými výsledky.

Správní rada schválila, že bude veřejnost o své činnosti informovat prostřednictvím tiskových zpráv (odsouhlasených většinou členů), podepsaných vždy předsedou správní rady.

A. Staňková