Černé skládky

Černé skládky jsou nelegálním úložištěm odpadu a jako takové zároveň poškozují lokální ekosystém, mohou ohrožovat zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo, dále i vyskytující se hlodavci v blízké oblasti mohou přenášet různá infekční onemocnění, o možnosti jejich vznícení ani nemluvě.

V sušických novinách z č. 21/2013 narazil pan Bouška na problém černé skládky u Malé Chmelné. Bohužel, byly zaznamenány i divoké skládky v lokalitách Rok a Divišov. V tomto týdnu byly všechny odstraněny.

Úklid skládek a likvidace tohoto odpadu vyjde městský rozpočet na několik tisíc korun. Někomu by se mohlo zdát, že to není mnoho, nicméně skládky vznikají neustále a ročně je jich zlikvidováno v okolí Sušice do dvou desítek a tím se cena za likvidace samozřejmě navyšuje.

Černé skládky jsou v rozporu hned s několika právními předpisy:

1. Zákon o odpadech ( zákon číslo185/2001 Sb., ve znění novel)

Na skládky odpadu klade zákon velice přísné podmínky. Černé skládky tyto podmínky nesplňují. Provozovateli těchto skládek je možné udělit pokutu a to až do výše padesáti miliónů korun (§ 66 – 70 ZoO). Výše této pokuty je závislá na tom, zda se jedná o právnickou osobu, fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo osobu fyzickou, a rozsah jejího provinění proti tomuto zákonu. Nutné je zdůraznit, že k uložení sankce právnické osobě nebo fyzické osobě s oprávněním k podnikání za porušení tohoto zákona může dojít ve lhůtě tří let od okamžiku, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl. Zároveň řízení musí být započato do jednoho roku od takového okamžiku. Opětovně je nutné podat podnět obecnímu úřadu.

2. Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon číslo 114/1992 Sb., ve  znění novel)

Zákon směřuje k obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji aj. (§ 1 ZOPK). Tento zákon ve svém ustanovení § 86 ukládá povinnost navrátit situaci do původního stavu, tj. odstranit černou skládku. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost, potom je možné se jejího vymožení domoci prostřednictvím orgánů ochrany přírody – Česká inspekce životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. Za porušení tohoto zákona ukládá Česká inspekce životního prostředí pokuty (§ 80 odst. 3 ZOPK). Nad dodržováním tohoto zákona dále bdí     obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. Tyto orgány mohou taky zahájit správní řízení s osobou porušující   tento zákon. Řízení se zahajuje na podnět osoby.

3. Zákon o přestupcích (zákon číslo 200/1990 Sb., ve znění novel)

Tento zákon sankcionuje založení tzv. černé skládky pokutou do výše padesáti tisíc korun (§ 47 odst. 1 písm. h a odst.2). O přestupku se obec musí dozvědět a toto se uskutečňuje formou podnětu.

4. Trestní zákon ( zákon číslo 140/1961 Sb., ve znění novel)

Založení černé skládky je postihovatelné i podle trestního zákona. Na toto jednání je možné nazírat pohledem ustanovení  181a tohoto zákona, za jehož porušení hrozí až tři roky odnětí svobody, zákaz činnosti nebo peněžitá pokuta. Na zahájení trestního řízení je  nutné podat podnět k zahájení trestního stíhání.

 

Skládka v Divišově:skladka_divisov

Skládka v Malé Chmelné:skladka_chmelna

Skládka na Roku:skladka_rok

-sf-